Hướng dẫn sử dụng PM Báo cáo Thống kê tổ chức và nhân lực y tế

Đăng vào 10/01/2020

1. Hướng dẫn đăng nhập phần mềm: (bấm chọn link phía dưới để xem)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_dangnhap.mp4

 

2. Hướng dẫn nhập dữ liệu tuyến xã/ phường: (bấm chọn link phía dưới để xem)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_xa.mp4

 

3. Hướng dẫn nhập dữ liệu tuyến huyện/quận: (bấm chọn link phía dưới để xem)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_huyen.mp4


Tin khác