Bộ Y tế cung cấp thêm ít nhất 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đăng vào 04/01/2018
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Y tế đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, ngành y tế tiếp tục hướng tới các mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong quản lý hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ và khuyến khích áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thay thế hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008…

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Bộ Y tế đã xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.
 
Cụ thể, trong năm 2018, thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, đánh giá tác động, cập nhật, công bố thủ tục hành chính đúng thời gian, niêm yết, công khai các thủ tục hành chính đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế hoàn thành đạt 100% theo mức kế hoạch đã đề ra.
 
Kiểm tra chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính của Bộ; việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các đơn vị y tế trên toàn quốc; chế độ báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và tổ chức về thủ tục hành chính đạt 100% việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các phản ánh kiến nghị.
 
Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính cho các cán bộ đầu mối về cải cách hành chính tại đơn vị.
 
Mở rộng việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN nhằm đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả  tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu y tế.
 
Đối với nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính, trong năm nay, Bộ Y tế dự định đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành, trong đó hầu hết các văn bản, tài liệu chính thức (trừ tài liệu mật) được trao đổi với các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử; cán bộ viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; xây dựng dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động trong cơ quan đơn vị y tế.
 
Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2015 trong năm 2018 trong khối các đơn vị thuộc Bộ Y tế và khuyến khích thực hiện trong khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.
 
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% thủ tục hành chính công của Bộ Y tế được trực tuyến hóa mức độ 2. Duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định đối với dịch vụ công mức độ 3, 4 đã xây dựng, tăng thêm ít nhất 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2018.
 
Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Y tế, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời lập dự toán kinh phí triển khai các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.
 
Kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; tăng cường tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính của các đơn vị.
 
Tổ chức nhiều hình thức truyền thông, xây dựng các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, y tế ngành và y tế địa phương.
 
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành y tế tại địa phương theo phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và tài chính tổ chức thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 30c/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4939/QĐ-BYT ngày 15/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm tổ chức công bố kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công theo quy định, báo cáo kết quả về Bộ Y tế để tổng hợp kết quả chung của ngành báo cáo Chính phủ.


Tin khác