Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Đăng vào 11/10/2017

Trung tâm Tích hợp dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 5190/QĐ-BYT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn về hỗ trợ công tác quản lý nhà nước

a) Tham gia xây dựng các quy định về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin;

b) Tham gia thẩm định về chuyên môn và kiểm định sản phẩm của các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn vị trong ngành;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tin học hóa các quy trình nghiệp vụ y tế, xây dựng thống nhất biểu mẫu điện tử áp dụng trong ngành y tế;

d) Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, bảo vệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và an toàn thông tin của các đơn vị trong ngành y tế;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu y tế

a) Xây dựng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin - an ninh mạng Trung tâm dữ liệu (Data Center) ngành y tế theo các quy định và sự phân công của Cục trưởng;

b) Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành mạng diện rộng của ngành y tế;

c) Tổ chức thu thập, xây dựng, tích hợp, cập nhật, khai thác, bảo vệ và duy trì các cơ sở dữ liệu ngành y tế;

d) Tham gia thiết kế, xây dựng, biên tập, cập nhật và duy trì, đảm bảo an toàn thông tin trang/cổng thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin;

đ) Chủ trì, tham gia thực hiện các đề án, dự án, nghiên cứu khoa học về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin trong lĩnh vực y tế theo sự phân công của Cục trưởng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp sản phẩm dịch vụ

a) Số hóa tài liệu, xây dựng ứng dụng tích hợp và khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

b) Quản trị hệ thống, cho thuê máy chủ, đặt chỗ máy chủ, bảo trì hệ thống phần cứng, sao lưu dữ liệu và dịch vụ thư điện tử cho các đơn vị trong ngành y tế;

c) Đánh giá, xây dựng giải pháp, kiểm thử, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin cho các tổ chức cá nhân;

d) Thu thập, số hóa, quản lý, cung cấp tài liệu y học và dữ liệu số trong lĩnh vực y tế;

đ) Đào tạo, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về hạ tầng kỹ thuật, quản trị mạng, an ninh, bảo mật và xây dựng quản trị các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho các đơn vị;

e) Nghiên cứu điều tra, khảo sát, thu thập, tổ chức, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

g) Tư vấn các dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Các nhiệm vụ khác

a) Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

b) Tổ chức thực hiện về thu, chi ngân sách, quản lý tài chính, kế toán và tài sản theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao.


Tin khác