Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 38

Đề tài cấp bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy hoạch phát triển mạng lưới quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế
Tác giả: Trần Đáng
Cơ quan chủ trì: Cục An toàn thực phẩm
Năm bảo vệ: 2005 Chuyên ngành: Số trang: 140 tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu bộ máy quản lí chuyên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, từ Bộ Y tế đến các Bộ ngành liên quan để đánh giá thực trạng quản lí hiện nay trong ngành y tế và từ đó nghiên cứu đề xuất phân cấp nhiệm vụ quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm và quy hoạch tổ chức mạng lưới quản lí. Kết quả cho thấy thực trạng quản lí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có tổ chức thống nhất từ Trung uơng đến cơ sở, còn thiếu nhiều biên chế. Đề xuất mô hình quản lí trước mắt và lâu dài cho quản lí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế và nhất thiết phải tăng cường thêm biên chế.
Tình trạng đề tài:
Toàn văn đề tài: