Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 3

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Phát triển đào tạo và nghiên cứu về đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong nước, vệ sinh và thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Việt Hùng
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 22 Tập: Trang: 73-78
Từ khóa chính: vi sinh vật trong nước, vi sinh vật trong thực phẩm, vi sinh vật trong vệ sinh
Từ khóa phụ: đào tạo, yếu tố nguy cơ
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Có nhiều yếu tố nguy cơ hóa học, sinh học và vật lý tồn tại trong môi trường gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Đánh giá nguy cơ là một công cụ và phương pháp quan trọng nhằm đưa ra đánh giá khoa học về mức độ của một nguy cơ cụ thể, từ đó đưa ra các biện pháp khác nhau để kiểm soát nguy cơ. Nhiều nước phát triển đã áp dụng khung đánh giá nguy cơ với đầy đủ những hướng dẫn và quy định hỗ trợ. Ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, việc áp dụng khung đánh giá nguy cơ vẫn còn hạn chế do không có đủ những điều kiện cơ sở vật chất, số liệu và cán bộ được đào tạo trong lĩnh vực này. Bài báo này trình bày tóm tắt phương pháp đánh giá nguy cơ định lượng vi sinh (QMRA) trong nước, vệ sinh và thực phẩm. Tác giả cũng phân tích thực trạng ứng dụng QMRA trên thế giới và tại Việt Nam. Công tác xây dựng và tổ chức khóa học về QMRA trong nước và thực phẩm tại Việt Nam cũng được tác giả mô tả chi tiết.