Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 5

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Xây dựng bộ câu hỏi đo lường nhận thức và hành vi sử dụng nước thải của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tân và Nhật Tân tỉnh Hà Nam theo Thuyết động lực bảo vệ
Tác giả: Vũ Văn Tú, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Việt Hùng, Christian Zurbrugg
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 22 Tập: Trang: 66-72
Từ khóa chính: sử dụng nước thải, bộ câu hỏi đo lường nhận thức, thuyết động lực bảo vệ, bộ câu hỏi đo lường hành vi
Từ khóa phụ: sản xuất nông nghiệp, Hà Nam
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Sử dụng nước thải giúp tăng sản lượng nông nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, việc sử dụng nước thải không thích hợp là một trong những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Đề tài nghiên cứu này tìm kiếm giải pháp nâng cao nhận thức và thực hành của người dân liên quan đến sử dụng nước thải theo Thuyết động lực bảo vệ.

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2008 – 2009 ở xã Hoàng Tây và Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính ở 30 đối tượng, tìm hiểu nhận thức của người dân theo Thuyết động lực bảo vệ (PMT) và làm cơ sở xây dựng bộ câu hỏi đánh giá nhận thức và thực hành của người dân về sử dụng nước thải trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu định lượng được tiến hành nhằm xác định tính giá trị và độ tin cậy của Bộ câu hỏi dựa trên phỏng vấn 335 đối tượng lần 1, kiểm định lại độ tin cậy bằng cách phỏng vấn lặp lại lần 2 sau 30 ngày với 64 đối tượng. Nghiên cứu cho thấy người dân còn thiếu hiểu biết về nguy cơ sức khỏe do sử dụng nước thải chưa đảm bảo an toàn và chưa thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh. Bộ câu hỏi xây dựng cuối cùng có 34 câu với 9 nhân tố, đảm bảo tính giá trị về cấu trúc và logic với chỉ số tin cậy cronbach’s Alpha trên 0,65 và chỉ số tương quan giữa các nhân tố từ 0,11 đến 0,35 (P<0,05).

Để thực hành sử dụng nước thải trong nông nghiệp một cách an toàn hơn cần có động lực thực hiện hành vi phòng bệnh của người dân thông qua nâng cao nhận thức về khả năng phòng bệnh, nỗi sợ về bệnh, hiệu quả phòng bệnh và mức độ nguy hiểm của bệnh.