Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 2

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Lợi ích kinh tế từ việc phòng ngừa được các trường hợp bệnh tiêu chảy nhờ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam
Tác giả: Hoàng Văn Minh, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Việt Hùng
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 22 Tập: Trang: 61-65
Từ khóa chính: bệnh tiêu chảy, nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh
Từ khóa phụ: lợi ích kinh tế, phòng ngừa, Hà Nam
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu ước tính lợi ích kinh tế từ việc phòng ngừa được các trường hợp bệnh tiêu chảy nhờ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam. Nghiên cứu này được tiến hành vào năm 2010. Đây là nghiên cứu tính toán lợi ích kinh tế thông qua việc ước tính chi phí y tế cho các trường hợp mắc tiêu chảy phòng ngừa được nhờ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.Vào năm 2010, với việc tăng tỷ lệ hộ dân được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Nhật Tân, đã có khoảng 63 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy được được phòng ngừa. Tồng lợi ích kinh tế do việc tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Nhật tân trong 1 năm là hơn 42 triệu đồng. Nghiên cứu của chúng tôi cũng chứng tỏ rằng đầu tư cho các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã đem lại lợi ích kinh tế đáng kể cho xã hội.