Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
Đang xem: 4

Bài báo khoa học

Tên bài báo: Sự lan truyền và tính kháng sinh của Escherichia coli trong nước thải ở Hà Nam
Tác giả: Lisa Dam, Nguyễn Việt Hùng, Phùng Đắc Cam, Roland Mollby
Tên tạp chí: Y tế Công cộng
Năm xuất bản: 2011 Số: 22 Tập: Trang: 37-45
Từ khóa chính: Escherichia coli, nước thải
Từ khóa phụ: Hà Nam, tính kháng sinh, lan truyền
Kí hiệu kho: VJ.162
Tóm tắt:
Chúng tôi nghiên cứu sự lan truyền và tính kháng thuốc của các kiểu hình riêng biệt E.coli đường ruột từ nước thải tới các sản phẩm liên quan đến việc sử dụng nước thải (như rau trồng bằng nước thải) và tới con người tại tỉnh Hà Nam.

E. coli và các coliform từ môi trường và từ người đã được lựa chọn trên môi trường nhiễm sắc. Số lượng các khuẩn lạc E. coli và các coliform khác từ các mẫu nước thải chưa xử lý vượt quá mức tiêu chuẩn sử dụng trong nông nghiệp. Phần lớn các chủng E. coli được phân tích trong hệ thống PhenePlateM có các đặc điểm sinh hóa tương tự so với các cơ sở dữ liệu. Qua phân tích nhóm, 32 chủng trong các mẫu từ môi trường và từ người đã được xác định ở mức đồng nhất 0,975 hoặc hơn, có nghĩa là các chủng phân lập có sự tương đồng hay đồng nhất cao. Sự mẫn cảm đối với kháng sinh ở 15 mẫu phân lập đại diện tương ứng là: Ampicillin và Erythromycin: 100%; Trimethoprim: 80%, Gentamicin: 33% và Ciprofloxacin: 27%.

Như vậy sự tương đồng hay đồng nhất về sinh hóa của các chủng E.coli ở những mẫu khác nhau trong trong chu trình nước thải cho thấy sự lan truyền của các kiểu hình khác nhau từ nguồn nước thải chưa xử lý tới nguồn nước trong môi trường, rau và tới con người. Tỷ lệ cao về tính kháng kháng sinh giữa các chủng phân lập đại diện là những nguy cơ cho sức khỏe người dân trên địa bàn nghiên cứu.